RECIPE & SEASONING MIX

-21%
SHAN PILAU BIRYANI 50g
115
145
-21%
SHAN BIRYANI 50G
115
145
-21%
-21%
SHAN BOMBAY BIRYANI
115
145
-21%
-21%
-7%
SHAN MEAT MASALA 100G
135
145
-21%
SHAN NIHARI 60g
115
145
-21%
SHAN PAYA MASALA 50G
115
145
-21%
SHAN CHICKEN MASALA 50g
115
145
-21%
SHAN KORMA MASALA 50g
115
145
-21%
SHAN FRIED FISH 50G
115
145
-21%
SHAN KARAHI / FRY GOSHT 50g
115
145
-21%
SHAN ACHAR GOSHT 50 gm
115
145
-21%
SHAN CHICKEN HANDI 50g
115
145
-21%
SHAN CHICKEN JALFREZI 50g
115
145
-21%
SHAN CHICKEN GINGER 50g
115
145
-21%
SHAN SHAMI KABAB 50g
115
145
-21%
SHAN BIHARI KABAB 50g
115
145
-21%
SHAN SEEKH KABAB 50g
115
145
-26%
SHAN TANDOORI MASALA 50g
115
155
1 2